Kompositionstävling: Ny körmusik

Kammarkören Bel Canto
Regler för kompositionstävlingen NY KÖRMUSIK

För att stimulera och entusiasmera skapandet av ny högklassig körmusik och därmed berika repertoaren utlyser Kammarkören Bel Canto en kompositionstävling bland finländska tonsättare.

Arrangör

Kammarkören Bel Canto, grundad 1989, och dess förening ”Kammarkörföreningen Bel Canto Jakobstad r.f.” står som initiativtagare och arrangör för kompositionstävlingen.

Deltagare

Kompositionstävlingen är öppen för finländska medborgare eller för i Finland stadigvarande bosatta tonsättare.

Tävlingsbidragen

Varje tävlande skall till arrangören inlämna två (2) kompositioner, vardera 3-5 minuter långa. Den ena kompositionen skall grunda sig på en profan svenskspråkig text medan den andra kompositionen skall ha en andlig svenskspråkig text. Musiken skrivs a capella för huvudsakligen fyrstämmig blandad kör (SATB). Det är önskvärt att tävlingsbidragen insändes förutom papperskopior även antingen i notskrivningsprogrammet Sibelius eller Finale på en minnessticka.

Tävlingsbidragen skall inte tidigare ha använts eller publicerats i någon form. Tävlingsbidragen återsänds ej.

Anonymt deltagande

Tävlingsbidragen postas anonymt under pseudonym. Deltagande verk lämnas in, märkta med pseudonymen, vilket gäller samtliga sidor av verken. Ett med pseudonym försett förslutet kuvert inlämnas i anslutning till kompositionen med följande innehåll:

  • Kompositionens namn
  • Namn och pseudonym på tonsättaren
  • Tonsättarens adress, mejladress och telefonnummer
  • Datum och underskrift av tonsättaren

Tonsättaren skall i det förslutna kuvertet styrka att texterna inte är upphovsrättsligt skyddade alternativt att tonsättaren har rätt att använda desamma.

Pris

  • Första pris  – 3.000 €
  • Andra pris  – 2.000 €
  • Tredje pris – 1.000 €

 

Tävlingsjuryn förbehåller sig rätten att vid behov fördela prissummorna på annat sätt.

Prissummorna utbetalas inom två veckor efter att tävlingsresultaten har kungjorts.

Tävlingstid

Samtliga tävlingsbidrag skall ha nått arrangören den 30 mars 2018 kl. 15.00. Senare inkomna bidrag beaktas inte.

Uruppförande och rättigheter

Kammarkören Bel Canto äger rätten att uruppföra de vinnande kompositionerna vid lämplig tidpunkt och plats efter att tävlingen har avgjorts. Kammarkören Bel Canto äger även rätten att banda och radiera de vinnande tävlingsbidragen. För att tonsättningarna skall nå ut till intresserade körer kan tävlingsarrangören i samråd med tonsättaren offentligt presentera verken. Tonsättaren innehar upphovsrätten till kompositionerna.

Tävlingsjury

  • Som ordförande för tävlingsjuryn fungerar Kammarkören Bel Cantos konstnärliga ledare Dan Lönnqvist
  • Kördirigenten och pedagogen Malin Storbjörk
  • Medlemmen av Föreningen Finlands Tonsättare rf. (Suomen Säveltäjät ry.), freelance tonsättaren Jyrki Linjama

En fjärde medlem som utses vid behov. Tävlingsjuryns beslut kan inte överklagas.

Övrig information

För att körer på olika musikalisk och teknisk nivå framöver skall kunna framföra kompositionerna är det önskvärt att tävlingsdeltagarna beaktar svårighetsgraden vid framtagandet av verken. Eventuella förfrågningar riktas till Dan Lönnqvist.

Steg 2

Under planering är att segraren i tävlingen ovan får en beställning på ett omfattande körverk med fritt vald text och orkesterbeledsagning. Solistuppgifter kan ingå.

Adress

Tävlingsbidragen emottages senast den 30 mars 2018 kl. 15 av

Dan Lönnqvist
Storåkersvägen 23
68630 Jakobstad
Mobil: +358 50 517 0543
E-post: dan.lonnqvist@novia.fi


Publicering

Tävlingsresultaten publiceras senast vid utgången av maj 2018.